Voor geriatrische revalidatie en herstel

Privacy beleid

De MARQ hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar revalidanten, medewerkers en bezoekers. Dit betekent dat De MARQ:

 • werkt naar de letter en geest van de privacywet- en regelgeving:
 • gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt;
 • gegevens niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële of andere doeleinden;
 • een privacy toets uitvoert bij risicovolle gegevensverwerkingen (bijv. camerabewaking of nieuwe software pakketten);
 • wettelijke rechten respecteert;
 • alleen samenwerkt met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
 • een functionaris heeft aangesteld die toezicht houdt op gegevensbescherming binnen de organisatie;
 • vragen over privacy eerlijk zal beantwoorden

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam/adres/woonplaats (NAW-gegevens), een Burgerservicenummer (BSN), medische gegevens etc.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

De MARQ verwerkt deze gegevens om haar revalidanten, diens vertegenwoordigers en familie, leveranciers en medewerkers op een goede wijze ten behoeve van de kwaliteit van zorg en behandeling van dienst te kunnen zijn en/of om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Toegang tot persoonsgegevens

De MARQ schakelt bij de uitvoering van haar zorg en behandeling soms andere partijen in. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten gegevens van revalidanten, leveranciers of medewerkers verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van “Verwerker” voor De MARQ. De MARQ heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te kunnen verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt. Daarnaast heeft De MARQ in een “verwerkersovereenkomst” geborgd dat die partijen zich houden aan de afspraken rondom de bescherming van persoonsgegevens voor zover dat betrekking heeft op de door hen uit te voeren diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens

De MARQ zal er alles aan doen om de privacy van revalidanten en medewerkers te waarborgen. Uiteraard houdt De MARQ zich aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van De MARQ hebben een geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van gegevens van haar revalidanten, diens vertegenwoordigers en familie, leveranciers en medewerkers geldt. De MARQ heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligt De MARQ haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen haar medewerkers zich aan vastgestelde gedragsregels te houden.

Bewaren van persoonsgegevens

De MARQ bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk is dan wel wettelijk verplicht. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Rechten van revalidanten, diens vertegenwoordigers en familie, leveranciers en medewerkers

Wanneer betrokkene[1] informatie wil over zichzelf, kan De MARQ deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie betrokkene is (identificeren) en ook daadwerkelijk de persoon is die betrokken zegt te zijn (authentiseren). De MARQ verstrekt geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat De MARQ zeker weet betrokkene aan de telefoon te hebben of dat een e-mail van diens bij De MARQ bekend e-mailadres afkomstig is.

Betrokken heeft een aantal rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens:

 • recht op inzage in de door De MARQ vastgelegde gegevens (dit kan ook digitaal via het revalidantenportaal of Youforce (medewerker)).
 • recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens.
 • recht om bezwaar te maken tegen  bepaalde wijze van gebruik van gegevens.
 • recht om vergeten te worden.
 • recht op het overdragen van persoonsgegevens.

In sommige gevallen kan of mag De MARQ geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage (als betrokkene dat niet rechtstreeks kan doen) of correctie kan betrokkene indienen op de afdeling waar deze verblijft en/of bij de contactpersoon van De MARQ, dan wel per e-mail: privacy@deMARQ.nl of schriftelijk naar onderstaand postadres.

Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van persoonsgegevens kan betrokkene bij voorkeur per mail: privacy@deMARQ.nl  contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van De MARQ (overige contactgegevens zie hieronder).

Toestemming

De MARQ zal expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Daarnaast vraagt De MARQ om toestemming wanneer De MARQ gegevens wil opvragen bij een derde partij (bijv. een huisarts of een collega instelling).

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen De MARQ zijn opgenomen in het zogenoemd “verwerkingenregister”. Een uittreksel van de door De MARQ van betrokkene verzamelde persoonsgegevens inclusief het doel en de grondslag hiervoor kan worden opgevraagd bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van De MARQ (zie contactgegevens hieronder).

Doorgifte aan derden

De MARQ geeft gegevens enkel met toestemming van betrokkene door aan derden. Derden zijn personen of organisaties die niet verbonden zijn aan De MARQ. Uitsluitend indien De MARQ hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Buiten de Europese gemeenschap ( EU) en het EER-gebied geeft De MARQ geen gegevens door.

Privacyreglement

De MARQ heeft haar privacybeleid gedetailleerd uitgewerkt in haar privacyreglement. Dit kan worden ingezien op de verblijfsafdeling of door het zenden van een verzoek daartoe aan privacy@deMARQ.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke:

De MARQ

Postbus 1002, 4801 BA Breda

Kantoor: Gebouw Haagstate, Leuvenaarstraat 223, 4811 VJ Breda

T: 088-17 10 000,

E: info@deMARQ.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming:

De MARQ t.a.v. de FG

Postbus 1002, 4801 BA Breda

Gebouw Haagstate, Leuvenaarstraat 223, 4811 VJ Breda

T: 088-17 10 000,

E: privacy@deMARQ.nl

 

[1] Betrokkene is degene van wie De MARQ persoonsgegevens verwerkt. Dit heeft betrekking op revalidanten, vertegenwoordigers, medewerkers en/of leveranciers.